Stowarzyszenie na rzecz Gminy Brzeszcze „BRZOST” utworzone zostało w celu ochrony od zapomnienia najpiękniejszych wartości z historii, kultury i tradycji Gminy Brzeszcze.

Statut Stowarzyszenia na rzecz Gminy Brzeszcze „BRZOST” określa następujące cele Stowarzyszenia:

1) Organizowanie i wspieranie wszelkich przedsięwzięć i działań zmierzających do ochrony
i ocalenia od zapomnienia wartości kulturowych;
2) Podniesienie znaczenia lokalnej kultury ludowej;
3) Promowanie lokalnych twórców kultury i sztuki;
4) Promocja zdrowego stylu życia;
5) Informowanie społeczności lokalnej o integracji z Unią Europejską;
6) Informowanie społeczności lokalnej o ich prawach „Poznaj Swoje Prawa”;
7) Promowanie Gminy Brzeszcze;
8) Działanie na rzecz poszanowania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego;
9) Ochrona naturalnego środowiska na terenie gminy Brzeszcze poprzez edukację ekologiczną;
10) Współpraca z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi o podobnych celach statutowych;
11) Integracja społeczności lokalnej.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Wykorzystanie walorów przyrodniczych i tradycji;
2. Angażowanie mieszkańców gminy Brzeszcze i okolic w realizowanie różnorodnych projektów, a w szczególności kulturalnych, edukacyjnych i ekologicznych;
3. Organizowanie wystaw, pokazów, dyskusji, seminariów, szkoleń, warsztatów, itp. działań;
4. Angażowanie liderów życia gospodarczego, politycznego i kulturowego w inicjatywy na rzecz gminy Brzeszcze i okolic oraz we współpracę z podmiotami krajowymi i zagranicznymi;
5. Działalność informacyjną, konsultacyjną i wydawniczą;
6. Organizowanie warsztatów twórczych, działań kulturalnych;
7. Tworzenie Punktów Informacji Europejskiej – PIE i Punktów Informacji Obywatelskiej –
PIO we współpracy z Ośrodkiem Kultury w Brzeszczach;
8. Pozyskiwanie eksponatów i tworzenie izby regionalnej;
9. Organizowanie imprez kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych;
10. Współdziałanie z administracją państwową, samorządową, kościołem, instytucjami kultury oraz innymi instytucjami w zakresie zadań statutowych Stowarzyszenia;
11. Inne działania sprzyjające realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.Ta strona korzysta z plików cookie, aby uzyskać najlepszą jakość na naszej stronie internetowej.

Czytaj więcej