Walne Zebranie w myśl Statutu jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

Do kompetencji Walnego Zebrania należą:

a.uchwalanie programu działalności Stowarzyszenia;
b.rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
c.uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania;
d.udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;
e.wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
f.uchwalanie zmian Statutu i zmian do Statutu;
g.podejmowanie uchwał w sprawie uczestniczenia stowarzyszenia w innych organizacjach;
h.podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku stowarzyszenia;
i.podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia;
j.rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków stowarzyszenia;
k.rozpatrywanie skarg członków stowarzyszenia na działalność Zarządu;
l.uchwalanie planu finansowego;
m.podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.

Członkiem Walnego Zebrania jest każdy członek Stowarzyszenia.Ta strona korzysta z plików cookie, aby uzyskać najlepszą jakość na naszej stronie internetowej.

Czytaj więcej