KOMISJA REWIZYJNA

KOMISJA REWIZYJNA
STOWARZYSZENIA NA RZECZ GMINY BRZESZCZE “BRZOST”
W BRZESZCZACH

KADENCJA 2019-2023

Przewodniczący: Krzysztof Bielenin

Zastępca Przewodniczącego: Anna Jankowska-Pucka

Członek: Barbara Ligęza

 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą:

1. kontrolowanie bieżącej pracy Stowarzyszenia;
2. kontrolowanie działalności Zarządu;
3. kontrolowanie gospodarki finansowej i stanu majątku Stowarzyszenia;
4. składanie wniosków z kontroli podczas Walnego Zebrania Członków;
5. składanie wniosków o udzielenie absolutorium dla władz Stowarzyszenia;
6. składanie sprawozdań ze swojej działalności podczas Walnego Zebrania Członków;
7. uchwalanie regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej;
8. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków;
9. Wskazywanie w drodze uchwały reprezentanta Komisji do zawierania w imieniu Stowarzyszenia umów z członkiem Zarządu oraz do reprezentowania Stowarzyszenia w sporach pomiędzy członkiem Zarządu a Stowarzyszeniem pod warunkiem, że Walne Zebranie nie wskaże pełnomocników do tych czynności w trybie §39 ust. 13.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby uzyskać najlepszą jakość na naszej stronie internetowej.

Czytaj więcej