MISJA I CELE

 

Stowarzyszenie na rzecz Gminy Brzeszcze „BRZOST” utworzone zostało w celu ochrony od zapomnienia najpiękniejszych wartości z historii, kultury i tradycji Gminy Brzeszcze.

Statut Stowarzyszenia na rzecz Gminy Brzeszcze “BRZOST” określa następujące cele Stowarzyszenia:

1. Ocalenie od zapomnienia historii Gminy Brzeszcze oraz lokalnej kultury ludowej poprzez organizowanie i wspieranie przedsięwzięć i działań, mających na celu ich ochronę, a także podniesienie ich znaczenia wśród społeczności lokalnej;
2. Promocja lokalnych twórców kultury i sztuki;
3. Integracja środowiska osób, przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji pozarządowych z terenu powiatu oświęcimskiego;
4. Rozwój edukacji, kultury, sportu i ochrony zdrowia w Gminie Brzeszcze;
5. Poszanowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego z terenu Gminy Brzeszcze;
6. Integracja społeczności lokalnej oraz promowanie w niej idei samorządności;
7. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego;
8. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej mieszkańców Gminy Brzeszcze;
9. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym z terenu Gminy Brzeszcze;
10. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Brzeszcze;
11. Działalność na rzecz rewitalizacji;
12. Promocja Gminy Brzeszcze;
13. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, a także kształtowanie wśród dzieci i młodzieży właściwych postaw życiowych, wolnych od uzależnień;
14. Działalność na rzecz organizacji o podobnych celach statutowych.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Wykorzystywanie lokalnych walorów, folkloru i tradycji;
2. Angażowanie społeczności lokalnej w realizowane przedsięwzięcia i działania;
3. Angażowanie liderów życia kulturowego, politycznego i gospodarczego w realizowane przez siebie inicjatywy;
4. Organizowanie różnorodnych wystaw, spotkań, prezentacji i warsztatów, w tym spotkań z zasłużonymi dla historii Gminy Brzeszcze ludźmi;
5. Działalność informacyjną, konsultacyjną i wydawniczą;
6. Pozyskiwanie eksponatów i tworzenie izby regionalnej;
7. Organizowanie imprez oraz wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych;
8. Współpracę z administracją państwową, samorządową instytucjami kultury, działającymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej kościołami i związkami wyznaniowymi oraz podmiotami prywatnymi w zakresie realizacji swoich zadań statutowych;
9. Podejmowanie i wspieranie działań, związanych z problematyką ważną w życiu lokalnej społeczności;
10. Współpraca z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi o podobnych celach statutowych;
11. Opracowywanie i realizację programów, skierowanych do dzieci i młodzieży;
12. Opracowywanie i realizację programów, skierowanych do osób w wieku emerytalnym;
13. Działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego;
14. Współpracę ze szkołami oraz instytucjami kultury z terenu Gminy Brzeszcze.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby uzyskać najlepszą jakość na naszej stronie internetowej.

Czytaj więcej