Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na rzecz Gminy Brzeszcze „BRZOST”
odbędzie się w dniu 21 czerwca 2019 r. (piątek) o godz. 17:00
w Sali Narad Urzędu Gminy w Brzeszczach, ul. Kościelna 4.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania;
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania;
 3. Wybór Sekretarza Zebrania;
 4. Przyjęcie porządku obrad;
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2018 (druk nr 1):
  a) przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2018;
  b) opinia Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w sprawie sprawozdania finansowego;
  c) dyskusja;
  d) głosowanie.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego
  z działalności Stowarzyszenia w roku 2018 (druk nr 2):
  a) przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia w roku 2018;
  b) opinia Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w sprawie sprawozdania merytorycznego;
  c) dyskusja;
  d) głosowanie.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za rok 2018 (druk nr 3):
  a) przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w roku 2018;
  b) dyskusja;
  c) głosowanie.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium
  z tytułu pełnionych przez niego obowiązków w roku 2018 (druk nr 4):
  a) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w sprawie udzielenia absolutorium;
  b) dyskusja;
  c) głosowanie.
 9. Podsumowanie pracy Zarządu Stowarzyszenia w kadencji 2016-2019;
 10. Informacja Zarządu Stowarzyszenia o projektach, realizowanych w roku 2019;
 11. Wybór Prezesa Zarządu Stowarzyszenia na kadencję 2019-2023:
  a) przyjęcie Regulaminu głosowania (druk nr 5);
  b) powołanie Komisji Skrutacyjnej (druk nr 6);
  c) zgłaszanie kandydatur na funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia;
  d) głosowanie;
  e) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Prezesa Zarządu Stowarzyszenia na kadencję 2019-2023 (druk nr 7).
 12. Wybory członków Zarządu Stowarzyszenia na kadencję 2019-2023:
  a) określenie liczby członków Zarządu Stowarzyszenia na kadencję 2019-2023 (druk nr 8);
  b) przyjęcie Regulaminu głosowania (druk nr 9);
  c) powołanie Komisji Skrutacyjnej (druk nr 10);
  d) zgłaszanie kandydatur na członków Zarządu Stowarzyszenia;
  e) głosowanie;
  f) podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu Stowarzyszenia na kadencję 2019-2023 (druk nr 11);
 13. Wybory członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia na kadencję 2019-2023:
  a) przyjęcie Regulaminu głosowania (druk nr 12);
  b) powołanie Komisji Skrutacyjnej (druk nr 13);
  c) zgłaszanie kandydatur na członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia;
  d) głosowanie;
  e) podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia na kadencję 2019-2023 (druk nr 14);
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia pełnomocników do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach ze Stowarzyszeniem (druk nr 15);
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 15/WZ.Nz/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na rzecz Gminy Brzeszcze „BRZOST” w Brzeszczach
  (druk nr 16);
 16. Przedstawienie Planu pracy Stowarzyszenia na rok 2019;
 17. Dyskusja i wolne wnioski;
 18. Zamknięcie zebrania.

Prezes Zarządu
(-) Dawid SzczepańskiTa strona korzysta z plików cookie, aby uzyskać najlepszą jakość na naszej stronie internetowej.

Czytaj więcej