WALNE ZEBRANIE

Walne Zebranie w myśl Statutu jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

Do kompetencji Walnego Zebrania należą:

1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;
2. uchwalanie zmian Statutu Stowarzyszenia;
3. uchwalanie Regulaminu Zarządu;
4. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia;
5. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;
6. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
7. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego;
8. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;
9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
10. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze;
11. rozpatrywanie po zasięgnięciu opinii Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia skarg członków
Stowarzyszenia na działalność Zarządu;
12. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
13. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie
zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia;
14. Powoływanie w drodze uchwały pełnomocników do zawierania w imieniu Stowarzyszenia umów z członkiem Zarządu oraz do reprezentowania Stowarzyszenia w sporach pomiędzy członkiem Zarządu a Stowarzyszeniem.

Członkiem Walnego Zebrania jest każdy członek Stowarzyszenia.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby uzyskać najlepszą jakość na naszej stronie internetowej.

Czytaj więcej