Walne Zebranie w myśl Statutu jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

Do kompetencji Walnego Zebrania należą:

1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;
2. uchwalanie zmian Statutu Stowarzyszenia;
3. uchwalanie Regulaminu Zarządu;
3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia;
4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;
5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
6. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego;
7. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;
8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
9. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze;
10. rozpatrywanie po zasięgnięciu opinii Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia skarg członków
Stowarzyszenia na działalność Zarządu;
11. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
12. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie
zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

Członkiem Walnego Zebrania jest każdy członek Stowarzyszenia.Ta strona korzysta z plików cookie, aby uzyskać najlepszą jakość na naszej stronie internetowej.

Czytaj więcej