ZARZĄD STOWARZYSZENIA
NA RZECZ GMINY BRZESZCZE “BRZOST”

W BRZESZCZACH

KADENCJA 2016-2019

Prezes Zarządu: Dawid Szczepański

wykształcenie wyższe, absolwent Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej na kierunku Zarządzanie, o specjalności Zarządzanie instytucjami publicznymi i samorządowymi. Społecznik, zaangażowany w pracę trzech stowarzyszeń: na rzecz Gminy Brzeszcze “BRZOST” w Brzeszczach, Wspólnota Samorządowa oraz Aktywna Częstochowa. Doświadczenie w pracy w podmiotach ekonomii społecznej, doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz doświadczenie w zarządzaniu instytucjami (Prezes Zarządu przedsiębiorstwa społecznego). Doświadczenie z zakresu partycypacji społecznej, doświadczenie z zakresu koordynowania, wdrażania i rozliczania projektów, dofinansowywanych ze środków publicznych oraz funduszy Unii Europejskiej (realizacja zadań publicznych oraz dotacja na utworzenie i działalność spółdzielni socjalnej w ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej).
e-mail: dawid.szczepanski@brzost.brzeszcze.pl

Wiceprezes Zarządu: Teresa Jankowska

animatorka, trenerka, superwizorka. W latach 1995-2005 Dyrektor Ośrodka Kultury w Brzeszczach, w latach 2005-2013 Burmistrz Brzeszcz. Doświadczenie w zakresie animacji społecznej i kulturalnej (m.in.: Centrum Aktywności Lokalnej, Rewitalizacja Społeczna, Inicjatywy Lokalne 2014, 2015). Wykształcenie wyższe magisterskie, studia podyplomowe w zakresie superwizji animacji i współpracy środowiskowej oraz kierowania procesami edukacyjnymi w obszarze rewitalizacji, przedsiębiorczości i samorządności lokalnej. Doświadczenie w prowadzeniu konsultacji społecznych i innych działań z zakresu partycypacji społecznej.
e-mail: teresa.jankowska@brzost.brzeszcze.pl

Skarbnik: Ewa Gara
e-mail: ewa.gara@brzost.brzeszcze.pl

Sekretarz: Joanna Marusza-Mondygrał

wykształcenie wyższe magisterskie. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, kierunek – historia. Studia podyplomowe w zakresie Edukacji Obywatelskiej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, studia podyplomowe: “Totalitaryzm – Nazizm – Holocaust” w Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Nauczyciel historii w Gimnazjum nr 2 im. Marii Bobrzeckiej w Brzeszczach.
e-mail: joanna.mondygral@brzost.brzeszcze.pl

Członek Zarządu: Radosław Szot

wykształcenie wyższe magisterskie, prawnik. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Inspektor Pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach. Społecznik, zapalony kibic piłkarski oraz pasjonat historii.
e-mail: radoslaw.szot@brzost.brzeszcze.pl

 

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należą:

1. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia i wygaśnięcia członkostwa;
2. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia;
3. realizacja celów Stowarzyszenia;
4. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
5. sporządzanie planów pracy i budżetów oraz sprawozdań;
6. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;
7. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia;
8. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
9. zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
10. podejmowanie uchwał w sprawie uczestnictwa Stowarzyszenia w innych organizacjach.

Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz, w tym składania w jego imieniu oświadczeń woli, nieobciążających majątku Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes lub Wiceprezes Zarządu.

Do składania oświadczeń woli obciążających majątek Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictwa do tych czynności uprawniony jest Prezes lub Wiceprezes i jeden członek Zarządu.

Do zawierania w imieniu Stowarzyszenia umów z członkiem Zarządu oraz do reprezentowania Stowarzyszenia w sporach pomiędzy członkiem Zarządu a Stowarzyszeniem uprawniony jest reprezentant Komisji Rewizyjnej, wskazany uchwałą tego organu, bądź pełnomocnik, wskazany przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.Ta strona korzysta z plików cookie, aby uzyskać najlepszą jakość na naszej stronie internetowej.

Czytaj więcej