ZARZĄD

Zarząd Stowarzyszenia

ZARZĄD STOWARZYSZENIA
NA RZECZ GMINY BRZESZCZE “BRZOST”

W BRZESZCZACH

KADENCJA 2019-2023


Prezes Zarządu: Dawid Szczepański

wykształcenie wyższe, absolwent Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej na kierunku Zarządzanie, o specjalności Zarządzanie instytucjami publicznymi i samorządowymi. Społecznik, zaangażowany w pracę stowarzyszeń: na rzecz Gminy Brzeszcze “BRZOST” w Brzeszczach oraz Wspólnota Samorządowa. Doświadczenie w pracy w podmiotach ekonomii społecznej, w zarządzaniu zasobami ludzkimi, w zarządzaniu instytucjami (Prezes Zarządu przedsiębiorstwa społecznego) oraz w pracy samorządowej. Ponadto doświadczenie z zakresu partycypacji społecznej, koordynowania, wdrażania i rozliczania projektów, dofinansowywanych ze środków publicznych oraz funduszy Unii Europejskiej (realizacja zadań publicznych oraz dotacja na utworzenie i działalność spółdzielni socjalnej w ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej). Zastępca Przewodniczącego Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Brzeszcze na lata 2018-2023. Radny Gminy Brzeszcze kadencji 2018-2023, Wiceprzewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Brzeszczach.
e-mail: dawid.szczepanski @brzost.brzeszcze.pl


Wiceprezes Zarządu: Teresa Jankowska

animatorka, trenerka, superwizorka. W latach 1995-2005 Dyrektor Ośrodka Kultury w Brzeszczach, w latach 2005-2013 Burmistrz Brzeszcz. Doświadczenie w zakresie animacji społecznej i kulturalnej (m.in.: Centrum Aktywności Lokalnej, Rewitalizacja Społeczna, Inicjatywy Lokalne 2014, 2015). Wykształcenie wyższe magisterskie, studia podyplomowe w zakresie superwizji animacji i współpracy środowiskowej oraz kierowania procesami edukacyjnymi w obszarze rewitalizacji, przedsiębiorczości i samorządności lokalnej. Doświadczenie w prowadzeniu konsultacji społecznych i innych działań z zakresu partycypacji społecznej. Radna Powiatu Oświęcimskiego kadencji 2018-2023, Etatowa Członkini Zarządu Powiatu Oświęcimskiego.
e-mail: teresa.jankowska @brzost.brzeszcze.pl


Skarbnik: Ewa Gara
wykształcenie wyższe magisterskie, absolwentka Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Doświadczona księgowa, pracownik Spółki Restrukturyzacji Kopalń w Bytomiu. Zaangażowana w społeczną pracę w stowarzyszeniach z terenu Gminy Brzeszcze.
e-mail: ewa.gara @brzost.brzeszcze.pl


Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należą:

1. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia i wygaśnięcia członkostwa;
2. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia;
3. realizacja celów Stowarzyszenia;
4. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
5. sporządzanie planów pracy i budżetów oraz sprawozdań;
6. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;
7. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia;
8. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
9. zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
10. podejmowanie uchwał w sprawie uczestnictwa Stowarzyszenia w innych organizacjach.

Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz, w tym składania w jego imieniu oświadczeń woli, nieobciążających majątku Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes lub Wiceprezes Zarządu.

Do składania oświadczeń woli obciążających majątek Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictwa do tych czynności uprawniony jest Prezes lub Wiceprezes i jeden członek Zarządu.

Do zawierania w imieniu Stowarzyszenia umów z członkiem Zarządu oraz do reprezentowania Stowarzyszenia w sporach pomiędzy członkiem Zarządu a Stowarzyszeniem uprawniony jest reprezentant Komisji Rewizyjnej, wskazany uchwałą tego organu, bądź pełnomocnik, wskazany przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby uzyskać najlepszą jakość na naszej stronie internetowej.

Czytaj więcej