ZARZĄD STOWARZYSZENIA
NA RZECZ GMINY BRZESZCZE “BRZOST”

W BRZESZCZACH

KADENCJA 2016-2019


Prezes Zarządu: Dawid Szczepański

wykształcenie wyższe, absolwent Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej na kierunku Zarządzanie, o specjalności Zarządzanie instytucjami publicznymi i samorządowymi. Społecznik, zaangażowany w pracę stowarzyszeń: na rzecz Gminy Brzeszcze “BRZOST” w Brzeszczach oraz Wspólnota Samorządowa. Doświadczenie w pracy w podmiotach ekonomii społecznej, w zarządzaniu zasobami ludzkimi, w zarządzaniu instytucjami (Prezes Zarządu przedsiębiorstwa społecznego) oraz w pracy samorządowej. Ponadto doświadczenie z zakresu partycypacji społecznej, koordynowania, wdrażania i rozliczania projektów, dofinansowywanych ze środków publicznych oraz funduszy Unii Europejskiej (realizacja zadań publicznych oraz dotacja na utworzenie i działalność spółdzielni socjalnej w ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej). Radny Rady Miejskiej w Brzeszczach kadencji 2018-2023.
e-mail: dawid.szczepanski@brzost.brzeszcze.pl


Wiceprezes Zarządu: Teresa Jankowska

animatorka, trenerka, superwizorka. W latach 1995-2005 Dyrektor Ośrodka Kultury w Brzeszczach, w latach 2005-2013 Burmistrz Brzeszcz. Doświadczenie w zakresie animacji społecznej i kulturalnej (m.in.: Centrum Aktywności Lokalnej, Rewitalizacja Społeczna, Inicjatywy Lokalne 2014, 2015). Wykształcenie wyższe magisterskie, studia podyplomowe w zakresie superwizji animacji i współpracy środowiskowej oraz kierowania procesami edukacyjnymi w obszarze rewitalizacji, przedsiębiorczości i samorządności lokalnej. Doświadczenie w prowadzeniu konsultacji społecznych i innych działań z zakresu partycypacji społecznej. Radna Powiatu Oświęcimskiego kadencji 2018-2023.
e-mail: teresa.jankowska@brzost.brzeszcze.pl


Skarbnik: Ewa Gara
e-mail: ewa.gara@brzost.brzeszcze.pl

wykształcenie wyższe, absolwentka Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Doświadczona księgowa, pracownika Spółki Restrukturyzacji Kopalń w Bytomiu. Zaangażowana w społeczną pracę w stowarzyszeniach z terenu Gminy Brzeszcze.


Sekretarz: Joanna Marusza-Mondygrał

wykształcenie wyższe magisterskie. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, kierunek – historia. Studia podyplomowe w zakresie Edukacji Obywatelskiej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, studia podyplomowe: “Totalitaryzm – Nazizm – Holocaust” w Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Nauczyciel w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 5 w Brzeszczach.
e-mail: joanna.mondygral@brzost.brzeszcze.pl


Członek Zarządu: Radosław Szot

wykształcenie wyższe magisterskie, prawnik. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Starszy inspektor Pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach. Społecznik, zapalony kibic piłkarski oraz pasjonat historii. Burmistrz Brzeszcz kadencji 2018-2023.
e-mail: radoslaw.szot@brzost.brzeszcze.pl


Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należą:

1. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia i wygaśnięcia członkostwa;
2. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia;
3. realizacja celów Stowarzyszenia;
4. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
5. sporządzanie planów pracy i budżetów oraz sprawozdań;
6. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;
7. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia;
8. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
9. zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
10. podejmowanie uchwał w sprawie uczestnictwa Stowarzyszenia w innych organizacjach.

Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz, w tym składania w jego imieniu oświadczeń woli, nieobciążających majątku Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes lub Wiceprezes Zarządu.

Do składania oświadczeń woli obciążających majątek Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictwa do tych czynności uprawniony jest Prezes lub Wiceprezes i jeden członek Zarządu.

Do zawierania w imieniu Stowarzyszenia umów z członkiem Zarządu oraz do reprezentowania Stowarzyszenia w sporach pomiędzy członkiem Zarządu a Stowarzyszeniem uprawniony jest reprezentant Komisji Rewizyjnej, wskazany uchwałą tego organu, bądź pełnomocnik, wskazany przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.Ta strona korzysta z plików cookie, aby uzyskać najlepszą jakość na naszej stronie internetowej.

Czytaj więcej